Sekretariat:

+48 76 759 12 40
+48 76 759 12 54
sekretariat@grupaecon.pl

 

BOK

T +48 57 20 21 121
 
 

Dział Sprzedaży:

Paweł Sochacki 
T +48 514 075 340 

Zarząd Spółki:

 

Prezes Zarządu – Łukasz Urbańczyk
Wiceprezes Zarządu – Beniamin Noga

Prokurent samoistny – Filip Olenderek
Prokurent samoistny – Maciej Bodnar

 

Dane Spółki:

EkoPartner Recykling Sp. z o. o.
ul. Zielona 3
59-300 Lubin

NIP 692-24-80-313
REGON 021236344
KRS 0000354103
BDO 000005980

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy wniesiony w całości: 400.500,00 zł

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest EkoPartner Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Zielonej 3, NIP: 692-24-80-313, REGON: 021236344 KRS: 0000354103.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie: ul. Zielona 3, 59-300 Lubin

e-mail: odo@grupaecon.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach  sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą również osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, w tym m.in. podmioty świadczące usługi: informatyczne oraz księgowo- finansowe.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu rozwiązania bądź wygaśnięcia zawartych umów. Będziemy również przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).