BIO odpady

Bioodpady to takie odpady, które w procesie tlenowym lub beztlenowym, przy udziale mikroorganizmów ulegają rozkładowi.

Zalicza się do nich odpady z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów przydomowych, spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

W praktyce bioodpadami mogą być:

  • papier i tektura zbierane selektywnie
  • odpady zielone z parków i ogrodów
  • odpady ulegające biodegradacji w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, w tym odpady kuchenne, oleje i tłuszcze jadalne
  • odpady z targowisk
  • odzież i tekstylia z materiałów naturalnych zbierane selektywnie

Wszystkie podmioty zainteresowane zagospodarowaniem bioodpadów zapraszamy do kontaktu z sekretariatem spółki.