EkoPartner Recykling Sp. z o. o. – instalacja przetwarzania odpadów, poszukuje pracowników (tryb zmianowy) do zakładu produkcyjnego w Lubinie, na następujące stanowiska:


Elektro-mechanik Mechanik

Branża: gospodarka odpadami
Miejsce zatrudnienia: Lubin

Obowiązki:
·       nadzór nad sprawnością mechaniczną i elektryczną maszyn, urządzeń i linii technologicznych,
·       serwis, naprawa oraz modernizacja maszyn i urządzeń produkcyjnych,
·       serwis i naprawa instalacji elektrycznych,
·       kontrola poprawności działania automatyki.

Wymagania:
·       dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
·       uprawnienia elektroenergetyczne co najmniej do 1kV z zakresu eksploatacji,
·       wykształcenie techniczne

Oferujemy:
·       stałe wynagrodzenie,
·       system premiowania,
·       zatrudnienie na umowę o pracę,
·       możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym,
·       niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

• Administratorem danych osobowych jest EkoPartner Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Zielonej 3, NIP: 692-24-80-313, REGON: 021236344 KRS: 0000354103.
• Przetwarzanie będzie odbywać się w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko mechanik/elektromechanik.
• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz  obowiązek prawny (Kodeks pracy).
• Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
• Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji.
• Przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
• Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem.

CV z dokładnym opisem doświadczenia (bez Listów Motywacyjnych) prosimy przesyłać na adres –

praca@ekopartner-recykling.pl

 

 

EkoPartner Recykling Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EkoPartner Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Zielonej 3, NIP: 692-24-80-313, REGON: 021236344 KRS: 0000354103, jako pracodawca.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie: ul. Zielona 3, 59-300 Lubin

e-mail: sekretariat@ekopartner-recykling.pl

telefonicznie: +48 76 759 12 40

fax: +48 76 759 12 54

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

EkoPartner Recykling Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumencie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy:

Art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator danych osobowych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Spółki).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres do 2 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.