Ceny przyjęć odpadów komunalnych obowiązujące od 01.01.2018 r. w zakładzie EkoPartner Recykling Sp. z o.o.

 

kod odpadu

opis

cena netto zł/Mg

 20 03 01  niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne

375

 20 02 01  odpady ulegające  biodegradacji

312

 

Ceny przyjęcia,  skupu i sprzedaży odpadów surowcowych oraz surowców są negocjowane indywidualnie
w zależności od ilości i jakości odpadu.

Jesteśmy zainteresowani współpraca w następujacym zakresie:

kod odpadu

opis

cena netto zł/Mg

 15 01 01  opakowania z papieru i  tektury

ustalenia indywidualnie

 15 01 02  opakowania z tworzyw  sztucznych

ustalenia indywidualnie

 15 01 04  opakowania z metali

ustalenia indywidualnie

 15 01 05  opakowania wielomateriałowe

ustalenia indywidualnie

 15 01 06  zmieszane odpady  opakowaniowe

ustalenia indywidualnie

 15 01 07  opakowania ze szkła

ustalenia indywidualnie

 17 01 01  odpady betonu oraz gruz  betonowy z rozbiórek i  remontów

ustalenia indywidualnie

 17 01 02  gruz ceglany

ustalenia indywidualnie

 17 01 07  zmieszane odpady z betonu,  gruzu ceglanego,  odpadowych  materiałów  ceramicznych i  elementów  wyposażenia inne niż  wymienione w 17 01 06

ustalenia indywidualnie

 17 01 81  odpady z remontów i  przebudowy dróg

ustalenia indywidualnie

 17 02 01  drewno

 ustalenia indywidualnie

 17 02 02  szkło

 ustalenia indywidualnie

 17 02 03  tworzywa sztuczne

ustalenia indywidualnie

Zapraszamy zainteresowane podmioty do kontaktu w celu ustalenia warunków współpracy z sekretariatem spółki.